بدون سانسور

5,306 عضو

ارتباط با من👇
@BDON_SANSOR1
حمایت مالی از ما👇
https://idpay.ir/bdon-sansor
نویسنده مستند داستانی های:👇
#متولد‌قرن‌پانزدهم(جنگ ایدیولوژی‌ها)
#آن‌روی‌سکه(سیاستهای غربی)
#صبحانه‌شوم‌من(امنیتی)
#دهکده‌جهانی(جنگ اقتصادی)

مشاهده کانال