پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت

538 عضو

اطلاع از آخرین و جدیدترین مصوبات، پیشنهادها و گزارش های هیئت وزیران در کانال اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت
https://sapp.ir/cabinetoffice.iran

مشاهده کانال