شیمی پورشمس

59 عضو

دبیر اموزش و پرورش
دانشجوی دکتری شیمی فیزیک
Chemistpoorshams.ir

مشاهده کانال