شرکت مهندسی مَپسا کنترل

285 عضو

- طراحی، مهندسی و مشاوره
- نصب، پيش راه اندازی، راه اندازی، تعمير و نگهداری
- نوسازی سيستم های كنترل و سرويس اضطراری در سايت
- مهندسی خريد و تامين كالا
- آموزش های تخصصی سيستم های كنترل و ابزار دقیق
Tel : 02146045081
Tel/Fax : 02146045079
ᴍᴀᴘsᴀᴄᴏɴᴛʀᴏʟ.ɪʀ

مشاهده کانال