مرکز پژوهشهای شورا

11 عضو

مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه / ارتباط با مدیر ارتباطات: @DavudAsadpur

مشاهده کانال