بازنشستگان کشوری استان بزرگ خراسان رضوی

3,125 عضو

کانال (سروش) بازنشستگی کشوری خراسان رضوی ، تنها و اولین کانال خبری،کاربردی و آموزشی موی سپیدان عرصه اداری و آموزشی استان.لطفا به سایر بزرگواران بازنشسته، اطلاع رسانی فرمائید.

مشاهده کانال