اخبار اداره کل دامپزشکی استان سمنان

21 عضو

کانال اخبار دامپزشکی استان سمنان
-هدف از تاسیس کانال اطلاع رسانی فعالیت دامپزشکی در سطح استان می باشد.
🎤قراردادن نامه اداری، آمار و موارد غیر مرتبط دامپزشکی ممنوع میباشد

مشاهده کانال