صوت کلاس دانش صرف استاد مدرسی

178 عضو

🔸 این کلاس در مدرسه علمیه معصومیه قم در سال تحصیلی 97-98 تشکیل شده است
🔸 مواد درسی: "درآمدی بر علم صرف" و "دانش صرف"
ارتباط با استاد: @mrmodarresi

مشاهده کانال