🔷🌹دِهگُلان سیتی🌹🔷

349 عضو

‌‌🔸دِهـــ کــده اے کـوچک
🔸دِهی برای گـُلان(گـلها)
🔸 متن هـــاے آمـوزنــده
🔸پاکسازے ذهن از افکار منفے
🔸در کانال خبری واجتماعی دِهگُلان سیتی
ارتباط با ما👇👇👇
https://sapp.ir/kiyoumars_h

مشاهده کانال