درمانگاه فرهنگیان مرکزی

269 عضو

درمانگاههای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی
پاراکلینیک، تصویر برداری
آزمایشگاه پاتوبیولوژی
جراحی سرپایی و بستری
فیزیوتراپی، کاردرمانی و لیزر تراپی
ارتوپد فنی و عینک
نوبت دهی اینترنتی و تلفنی
66727313
dfmth.ir/nobatdehi
خیابان امام خمینی، نبش سی تیر
@dfmteh

مشاهده کانال