محمد دهقان

6 عضو

نماینده مردم شریف چناران و طرقبه شاندیز در ادوار مختلف مجلس
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس

مشاهده کانال