دانشکده فنی پسران 2 زاهدان(شهید عارفی )

144 عضو

🔺این کانال باهدف اطلاع رسانی ایجاد شده است.
🔺 هدف صرفا جنبه اطلاع آموزش دانشجویان می باشد.

مشاهده کانال