شرکت صنایع آموزشی

439 عضو

شرکت صنایع آموزشی پیشرودرطراحی وتولیدتجهیزات آزمایشگاهی وکارگاهی استاندارد بابیش از42سال تجربه وباهمراهی کادری متخصص آمادگی تامین نیازهای مراکزآموزشی رابابه روزترین وباکیفیت ترین تجهیزات دارد.
راه های ارتباطی باشرکت:
☎021-44545295الی8
www.eei-co.com

مشاهده کانال