شرکت نقشه برداری اکباتان

1 عضو

- تهیه نقشه اجرایی روستا با تائیدیه بنیاد مسکن
- برداشت ، تفکیک و پیاده کردن
- کنترل ابعاد سند با محل موجود
- نقشه برداری جهت صدور سند طی اجرای ماده 147
جهت تماس و همانگی :
@Ekbatan_AG
WWW.EKBATAN-CO.COM

مشاهده کانال