شهرداري اسلامشهر(اداره روابط عمومي و امور بين الملل)

159 عضو

اخبار، عملكرد ،اقدامات و گزارشات شهرداري اسلامشهر را در این کانال دنبال کنید.

مشاهده کانال