شهرداري اسلامشهر(اداره روابط عمومي و امور بين الملل)

167 عضو

اخبار، عملكرد ،اقدامات و گزارشات شهرداري اسلامشهر را در این کانال دنبال کنید.

مشاهده کانال