شهرداري اسلامشهر(مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر )

227 عضو

اخبار، عملكرد ،اقدامات و گزارشات شهرداري اسلامشهر را در این کانال دنبال کنید.

مشاهده کانال