گزارش استهلال ماهانه

178 عضو

ویژه ارائه نقشه پیش‌بینی وضعیت هلال ماه جدید قمری و به دنبال آن تقدیم گزارش استهلال صورت گرفته و همچنین اطلاعاتی در مورد خسوف و کسوف و ...

مشاهده کانال