غدیری شویم

3,808 عضو

🌺 مسابقه بزرگ غدیر 🌺۱. مسابقه بزرگ خطبه غدیر۲. مسابقه روزانه غدیرشرکت در مسابقه از طریقسایت مسابقه و اپ موبایل قابل دریافت از سایتسایت مسابقه : ghadirishavim.irارتباط با ما : @ghadirishavim96

مشاهده کانال