شبکه اقتصاد گلستان

94 عضو

کانال روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان
آدرس: گرگان، میدان وحدت، ابتدای خیابان پاسداران.
تلفن:
۰۱۷-۳۲۲۳۸۵۲۳
فکس:
۰۱۷-۳۲۲۶۷۱۰۲
روابط عمومی:
۰۱۷-۳۲۲۶۷۱۰۲
ارتباط با ادمین کانال:
@jalali.admin
وب سایت:
www.gl.mefa.ir

مشاهده کانال