فرمانداری همدان

548 عضو

🔊کانال ارتباطی فرمانداری شهرستان همدان
🔘اطلاع رسانی اقدامات
🔘انعکاس مشکلات

مشاهده کانال