باشگاه طلای خاکستری

1,211 عضو

این باشگاه برای ترویج فرهنگ بازچرخانی آب و استفاده دوباره از پساب تصفیه شده و ارتقاء بهداشت و محیط زیست تشکیل شده است،یاری شما را می طلبد.

مشاهده کانال