هم نت برکت

31 عضو

رویداد کارآفرین هم نت در سال 1394 توسط بنیاد نخبگان استان اصفهان به عنوان اولین رویداد بومی کارآفرینی طراحی و اجرا شد.
این بار این رویداد کارآفرینی حول محلات را در هم نت برکت مد نظر قرار داده است.

مشاهده کانال