همیار شهردار

119 عضو

کانال رسمی در پیام رسان سروش:
https://sapp.ir/hamyaripr
کانال تلگرامی:
https://t.me/hamyaripr0
سایت هیات:
http://hamyari-kh.ir
ارتباط با روابط عمومی و ارسال خبر:
https://t.me/hamyaripr
https://sapp.ir/hamyaripr0
pr@hamyari-kh.ir

مشاهده کانال