اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

کانال رسمی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با هدف ارائه به موقع وضعیت جوي و دريايي استان هرمزگان ایجاد شده است.
ارتباط با ما:
@havashenasihormozgan

ارسال پیام