حکمت بازار - فروشگاه بسته های آموزشی حکمت

49 عضو

فروشگاه اینترنتی محتوا، منابع و بسته های آموزشی، برای آموزش مربیان، معلمان، کادر مدارس، شاگردان و خانواده ها، و نیز ساختار سیستمی برای ستاد مدارس، بر اساس رویکرد مدرسه ای حکمت، و آموزش و پرورش رسمی.

مشاهده کانال