حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) کهریزک

51 عضو

کانال رسمی حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)کهریزک
www.Hoseinieh.info
telegram.me/hoseinieh133
instagram.com/hoseinieh.133
نشانی: تهران-کهریزک-خیابان شهید درختی
ارتباط با ادمین:
@Hosein135

مشاهده کانال