خسروی

به جای ملامت تاریکی، شمعی روشن کن💯

ارسال پیام