خسروی

بر یکدیگر رحم کنید تا خدا بر شما رحم کند

ارسال پیام