مهدی بهرامی

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

ارسال پیام