انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

61 عضو

وابسته به وزارت علوم،تحقيقات وفناوری.
فعال در سراسر کشور طبق مجوز و مصوبه وزارتخانه
تلفن دفترمرکزی: 021- 88950962
جهت مشاهده:
- شرایط عضویت
- مزایای عضویت
در وب سایت رسمی انجمن:
WWW.I-C-P-A.COM

مشاهده کانال