انجمن مالی اسلامی ایران

264 عضو

انجمن مالی اسلامی با هدف ارتقای دانش مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن در بخشهای بانکداری،بازار سرمایه و بیمه فعالیت می کند.

مشاهده کانال