شرکت تجهیز فناور ایلیا شرق (سهامی خاص)

5 عضو

تولید نرم افزارهای واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ... (با تمرکز در علوم پزشکی) - مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مشاهده کانال