دبیرخانه ی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

919 عضو

این کانال متعلق به دبیرخانه ی هیات عالی نظارت بوده و اطلاع رسانی های به نقل از دبیر آن به منزله ی ابلاغ رسمی دبیرخانه می باشد.

مشاهده کانال