سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور(نصر)

3 عضو

بزرگترین تشکل خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاهده کانال