آزمایشگاه جم

30 عضو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت
ساعت فعالیت یکسره از 6:30 صبح لغایت 9 شب
رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
تلفن تماس
331 332 90 - 95
33 11 5100

مشاهده کانال