در آرزوــےْشهَــــادت

1,414 عضو

در باغ شهادت باز ، باز است😃🖐🏽ﺧـﺪﺍﯾﺎ؛صفحه ی ﺁﺧﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎمهﺍﻡ ﺭﺍ اینگونه می ﺧﻮﺍﻫﻢ..."به فیض شهادت نائل شد"😔💔😊✌ادمین: @seied_reza_taher
@k.286.n
@istadeh2718

مشاهده کانال