کانال آموزشی و امورمالی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

347 عضو

کانال اطلاع رسانی آموزشی و امورمالی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
آدرس : اصفهان-انتهای بلوار دانشگاه صنعتی-خمینی شهر-شهرک منظریه-بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
تلفن : ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱

مشاهده کانال