جمله

4 عضو

پر #جمله !
لفت نده... بیصدا کن🔇
انگار تقصیر ما که #مدرسه دارین، لفت میدین😒

مشاهده کانال