کانال اطلاع رسانی شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

354 عضو

کانال اطلاع رسانی شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
اخبار و قوانین مرتبط به تعاون،کارورفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی،بهزیستی،آموزش فنی و حرفه ای ،مدیریت درمان ،بانک توسعه تعاون،بیمه روستائیان وعشایر استان خراسان رضوی

مشاهده کانال