فرهنگ اشتغال

9 عضو

این کانال، هم‌جهت با سایت و شبکه‌های اجتماعی «کار و کار»، با این اهداف فعالیت می‌کند:
• اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانان
• • معرفی کارآفرینان
• • پیشنهادها و آموزش های کارآفرینان
• • الگوبرداری از کارآفرینان
و....
@jamande68

مشاهده کانال