خبر باغستان

401 عضو

✅کانال خبر باغستان (شهریار)
اخبار : نصیرآباد/خادم آباد/سعیدآباد/مهدیه/دهمویز/باباسلمان و...
..خبرنگار افتخاری خبر باغستان باشید..
ارسال مشکلات شهری،گزارش هاواخبار 👇👇
09108554619📱 فقط تلگرام
لینک مجوز شامد : http://yon.ir/y0jMF

مشاهده کانال