۲۰۲۵: خارج بدون فیلتر

32,560 عضو

نقد آمریکا، اروپا و استرالیا از زبان مردم آن کشورها و نخبگان ایرانی ادمین:🆔️ @kharej4

مشاهده کانال