شبکه استانی سیمای خراسان رضوی

9,694 عضو

شبکه استانی سیمای خراسان رضوی
سامانه پیامک: 30000640
روابط عمومی: 38420001
پایگاه رسمی شبکه خراسان رضوی: www.mashhad.irib.ir
ادمین کانال: @p30daneshjo

مشاهده کانال