نوسازی مدارس خراسان رضوی

237 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی به کارکنان ومخاطبان اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی راه اندازی شده است

مشاهده کانال