خسروی - آموزشی

228 عضو

مطالب مرتبط با کلاسهای درس دکتر خسروی در دانشگاه صنعتی شاهرود
شناسه جهت ارتباط مستقیم @hkhosravi
آدرس کانال غیردرسی @khosravi

مشاهده کانال