زندگی موفق (کانال انگیزشی)

794 عضو

در این کانال فایل های زیادی از اساتید فن موفقیت قرار گرفته است که دیدن آنها خالی از لطف نیست و بدانید در قرن 21 بیسواد کسی نیست که نمیتواند بخواند و بنویسد بیسواد کسی است که نمیتواند بیاموزد و آموزش دهد و مجددا بیاموزد

مشاهده کانال