گمنام

اللهم الرزقنا توفیق الشهادة گمنام شدن نتیجه آرامی ست در علت گمنامی تان پیغامی ست در عصر سقوط نام ها فهمیدم مشهورترین نشان تان گمنامی ست

ارسال پیام