مفاز نیوز

78 عضو

موسسه فرق وادیان زاهدان(مفاز)
نقد فرقه های انحرافی
پاسخ به شبهات
اخبار فرقه وادیان
هرآنچه باید درباره فرقه ها مختلف بدانید.

مشاهده کانال