مهارت های طلبگی

2 عضو

کانال نظرسنجی و ارتباطات معاونت مهارت های طلبگی
مدرسه علمیه الغدیر ؛ وابسته به مجموعه مسجد جامع صفا
و مجری طرح حوزه تراز اسلامی بر اساس ابعاد پنجگانه طلبه
🔶 مهارت ها در ضمن بُعدسوم از ابعاد پنجگانه طلبه تراز اسلامی 🔶

مشاهده کانال