مَحـ‌فـِلِ شـ‌هیدان

3,085 عضو

کانالے بـا مـطالـبـے ناب از جـنس#شـ‌هـ💔ـادت
در عِـشْـقْ اگـرچـہ مَـنْـزِل آخـر 🌺#شَـهـادتْ🌺 اسـتـ
تـڪـلـیـف اول اسـتــ 🌸#شـ‌هـیـدانـه🌸 زیـسـتـن
آیـدے مسئـول ڪانال👈
@madar18

مشاهده کانال