مجمع فعالان فرق و ادیان

302 عضو

رصد وضعیت فِرَق، مشاوره و ارشاد، پژوهش و تربیت مربیان و کارشناسان ادیان و فرق از جمله فعالیتهای «عصر» میباشد.
ارتباط با «عصر» از طریق : 09139141319

مشاهده کانال