باشگاه ایده پردازان مسجدی

1,068 عضو

🌐باشگاه ایده پردازان مسجدی
📡اولین پایگاه تخصصی ایده پردازی مسجدی
🌐www.masjedidea.ir
🌹مسجد سنگر است؛ سنگرها را حفظ کنید🌹
📥محتوای ویژه مسجد را از بام بخواهید.
♻️آدرس ما در کلیه شبکه‌های اجتماعی 👇
@masjedidea
🔸ارتباط با مدیر کانال:
@masjedidea1

مشاهده کانال